luft

Miljøstyrelsen sender nu VVM-redegørelse i høring, samtidig med en høring af Holstebro Kommunes lokal- og kommuneplaner for Maabjerg Energy Concept.

Processen for miljøgodkendelse af det vestjyske bioraffinaderi Maabjerg Energy Concept har nået en vigtig milepæl: VVM-redegørelsen, som redegør for, hvordan anlægsprojektet vil påvirke det omgivende miljø, er klar til offentlig høring, samtidig med en høring af lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen for Holstebro-bydelen Måbjerg, hvor der bl.a. skal opføres et nyt fabriksanlæg til produktion af 2. generations bioethanol baseret på halm.

Konsortiet bag Maabjerg Energy Concept består af vestjyske forsyningsselskaber samt DONG Energy og Novozymes. Parterne ønsker at etablere et stort bioraffinaderi, hvor produktion af bioethanol til transportbrændstof indgår i en tæt symbiose med biogas, el- og fjernvarmeproduktion i det eksisterende biomassefyrede kraftvarmeværk Måbjergværket, og det nyopførte biogasanlæg Maabjerg BioEnergy.

Maabjerg Energy Concept vil være baseret på en effektiv udnyttelse af bio-råvarer, som er restprodukter fra landbruget og fødevareindustrien, bl.a. halm, gylle og ostevalle. Det bliver til grøn energi, som totalt set vil erstatte så store mængder fossile brændstoffer, at den samlede klimagevinst bliver en årlig CO 2-reduktion på 434.000 tons.

De eksisterende grønne energianlæg gør Måbjerg til det perfekte sted at skabe et sammenhængende bioraffinaderi, siger bestyrelsesformand i Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby:

”Holstebro Kommune var fremsynet, da man i sin tid udarbejdede kommuneplanen for Måbjerg. Området er allerede udlagt til sådan en type virksomhed, som vi ønsker at drive. Derfor tror vi på, at vi vil opleve en god proces og en god dialog omkring miljøgodkendelsen, på samme måde som da vi byggede biogasanlægget.”

I forbindelse med høringen af de tre planforslag vil kommunen til januar afvikle offentlige møder, hvor bl.a. naboerne får mulighed for at komme i direkte dialog med Maabjerg Energy Concept. Det glæder bestyrelsesformanden sig til.

”Vi oplever en meget stor interesse for og opbakning til projektet, både fra embedsmænd, politikere og borgere i lokalområdet. Ud over miljøgevinsten ved at producere 2. generations bioethanol og biogas, så vil vi også skabe cirka 4000 arbejdspladser alene i byggefasen og cirka 2000 permanente job, så specielt her i lokalområdet er folk meget ivrige for, at vi skal komme i gang,” fortæller Jørgen Udby.

Foruden opførelse af en meget stor bioethanolfabrik, omfatter planerne for Maabjerg Energy Concept en ombygning af det snart 20 år gamle Måbjergværket og en mindre udvidelse af kapaciteten hos Maabjerg BioEnergy. Miljøgodkendelsen indeholder også opførelse af et nyt affaldsbehandlingsanlæg, og et opgraderingsanlæg på brint, men disse anlæg er indtil videre sat på ”stand by”, indtil forholdene for sådanne anlæg er mere afklaret. Samlet set er der tale om en nyinvestering på godt 2.5 milliarder kroner.

”Det går rigtig godt med optimering af projektet, hvor der lige nu er 90 mand beskæftiget. Vi har positive drøftelser med en række finansielle institutioner for at rejse den nødvendige kapital, og så foregår der en god dialog med ministerier, styrelser og politikere for at sikre, at vi får de nødvendige rammevilkår”.

”Sidstnævnte får afgørende betydning, når vi til april 2013 skal beslutte os for at gå videre med Maabjerg Energy Concept. Med de rigtige rammebetingelser, kan vi straks gå i gang med detailprojekteringen så det første spadestik kan tages i foråret 2014 – med planlagt produktionsstart allerede i 2016,” siger Jørgen Udby.

Følg bioraffinaderiet via hjemmesiden: www.maabjergenergyconcept.dk.

maabjerg bioethanolfabrik

Visualisering af Maabjerg Energy Concept. Her er det den kommende bioethanolfabrik. Illustration: COWI

 

Fakta om Maabjerg Energy Concept - MEC

Selskabet MEC I/S er etableret i august 2011, og er et konsortium bestående af Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, nomi I/S, der ejer 50 procent - og 50 procent, som ejes af DONG Energy A/S og Novozymes A/S.

Konsortiet investerer 40 mio. kr. i at undersøge muligheden for at bygge et 2. generations bioethanolanlæg baseret på halm i Måbjerg mellem byerne Struer og Holstebro.

Konceptideen er at etablere et raffinaderi, hvor produktionen af 2. generations bioethanol kobles sammen med den eksisterende biogasproduktion og kraftvarmeproduktion i Måbjerg.

Herved udnyttes synergien mellem anlæg, ressourcestrømme og restprodukter så optimalt, at stort set ingen restprodukter, energier eller næringsstoffer går tabt i de tilførte biomasserestprodukter.

Raffinaderiets bioethanolanlæg vil årligt forarbejde 400.000 tons halm

I forvejen forarbejdes hos Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket 650.000 tons biomasse fra gylle og industrielle restbiomasser, samt 50.000 tons dagrenovation, 45.000 tons erhvervsaffald.

Raffinaderiet vil årligt producere 73 millioner liter bioethanol, 99 millioner kubikmeter biogas, hvoraf ca. 76 millioner kubikmeter biogas vil blive opgraderet til ca. 47 millioner kubikmeter VE-gas (grøn naturgas), samt fjernvarme til 20.000 husstande og el svarende til forbruget i 25.000 husstande.

Produktionen vil erstatte så store mængder fossile brændsler, at det samlet set giver en CO 2-reduktion på 434.000 tons pr. år.

Når anlægget tages i brug vil de kommunale klimaregnskaber i Holstebro og Struer udvise en negativ bundlinje, idet det samlede CO2-regnskab vil blive reduceret med 140 %.

Raffinaderiet vil skabe ca. 2000 varige arbejdspladser, og vil forbedre bruttonationalproduktet med 1.6 mia. kr. om året.

Raffinaderiet vil samlet set koste 2,5 mia. kr. i nyinvesteringer, hvoraf bioethanol anlægget udgør ca. 1.8 mia. kr., og den resterende investering medgår til ombygning og udbygning af de eksisterende anlæg.

Konsortiet forventer, at der kan træffes en beslutning om at gå videre med projektet i løbet af foråret 2013, hvorefter anlægget kan idriftsættes i første halvår af 2016.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Seneste nyt

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2020 her

 

Biogas Danmark

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.