luft

I et år der har budt på kraftig vækst i aktivitetsniveauet, kan Hedeselskabet fremvise et godt årsresultat på 32,1 mio. kr før skat.

Hedeselskabet realiserede i 2012 et overskud på 32,1 mio. kr før skat. Resultatet af den primære drift udgør 43,3 mio. kr mod et tilsvarende resultat på 47,9 mio. kr for 2011.

Bestyrelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende især set i lyset af den betragtelige aktivitetsudvidelse - og dermed omfattende integration af nye aktiviteter og medarbejdere, som har præget 2012.

- Med de store investeringer, der er foretaget i det forgangne år, står Hedeselskabet stærkere end nogensinde. Vi har opnået en stærk strategisk position på vores primære markeder, hvorfra vi kan bygge videre på den vækst, som er præsteret gennem de seneste år, sagde bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen ved Hedeselskabets årsmøde i Grenå den 29. april.

Bestyrelsesformanden påpegede ligeledes, at Hedeselskabet i 2013 vil fortsætte den positive udvikling, som foreningen har været igennem de seneste år, ligesom man fortsat vil støtte udvalgte projekter og aktiviteter inden for selskabets formålsparagraf. Derudover vil der blive allokeret yderligere ressourcer til at udvikle langsigtede innovationsprojekter inden for natur, miljø og energi.

En stærk, international forretning
Adm. direktør og koncernchef Ove Kloch gav ligeledes udtryk for sin tilfredshed med årets resultat på årsmødet. Han fremhævede blandt andet:

- Selvom Hedeselskabet har ekspanderet sine aktiviteter i 2012, står selskabet stadig med en stærk egenkapital på 797 mio. kr og en solid solvens på 45 %. Vi har nu opnået en stærk markedsplacering, og jeg ser alle muligheder for en fortsættelse af Hedeselskabets kommercielle og faglige udvikling, sagde Ove Kloch.

HedeDanmark a/s er en international service og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Selskabet opnåede i 2012 et resultat før skat på 30,8 mio. kr. HedeDanmark har været igennem en omfattende vækst og integration af nye aktiviteter, ressourcer og ca. 400 nye medarbejdere. I løbet af året styrkede HedeDanmark således sin position på det danske marked for grøn service ved opkøb af bl.a. Skælskør Anlægsgartnere, ligesom selskabet etablerede sig på det svenske marked for pleje og vedligeholdelse af grønne områder med køb af Väla Mark & Trädgård. Herudover overtog HedeDanmark den samlede drift af veje og grønne områder i Favrskov, Svendborg og Frederikssund kommuner, samt hos Forsvaret på Sjælland. Senere på året købte HedeDanmark desuden Fest Forest, der forvalter og udvikler skove for investorer i Estland og Letland. Med denne investering er selskabet den førende private skovforvalter og -udvikler for investorer i Baltikum.

 

Orbicon A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed. Selskabet realiserede i 2012 et resultat før skat på 14,1 mio. kr. Forretningsområderne miljø og kommunalteknik har i høj grad bidraget positivt til Orbicons samlede årsresultat, mens byggeriområdet har været oppe mod vanskelige markedsvilkår – specielt i Vestdanmark. I årets løb har Orbicon foretaget flere strategiske opkøb i form af Pluss Leadership (35% af aktierne), Arccon og Korsbæk & Partnere. Disse opkøb har gjort selskabet mere komplet som totalrådgiver. Endelig har Orbicon Grønland igen i år været involveret i miljøvurderinger og tekniske rådgivning i forbindelse med de forskellige råstofprojekter i Grønland.

Hedeselskabet Sp. z o.o. ejer og driver tre vedvarende energianlæg i Polen baseret på afgasning af lossepladser. Selskabet har realiseret et overskud på 4,5 mio. kr før skat. Hedeselskabet Sp. z o.o. præsterer en tilfredsstillende fremgang i overskuddet på den primære drift før indtægten for salget af klimakreditter. Nettoindtægten fra salget af klimakreditter er faldet i løbet af året som følge af manglende tilslutning til en fortsættelse af Kyoto-aftalerne.
Xergi A/S er leverandør af teknologi, design, installation samt drift og vedligeholdelse af nøglefærdige biogasanlæg. Selskabets resultat for 2012 blev et underskud på -8,6 mio. kr. Hedeselskabets andel af resultatet udgør 50%. Resultatet kan primært tilskrives forsinkelse af to store internationale biogasprojekter samt opbygning af viden og internationale markedsmuligheder i henhold til selskabets strategi. Xergi står ved indgangen til 2013 med en tilfredsstillende ordrebeholdning, og tillige ser de politiske initiativer ud til at forbedre markedsvilkårene for biogas – både i Danmark og i udlandet.

Skov- og naturejendomme: Hedeselskabet ejer direkte eller er medejer af tilsammen 24.725 ha skov og naturejendomme i Danmark og i udlandet, som har bidraget tilfredsstillende til årets resultat.

Den økonomiske og strategiske udvikling
På årsmødet gennemgik Ove Kloch endvidere den økonomiske og strategiske udvikling for Hedeselskabet:

  • Driftsfokusering, konsolidering og integration af aktiviteter og nye medarbejdere er strategiske fokuspunkter for Hedeselskabet i de kommende år. Samtidig står selskabet fortsat stærkt til yderligere vækst – såvel organisk som ved opkøb.
  • Selskabets grønne forretningsområder og store viden inden for natur, miljø og energi repræsenterer et internationalt vækstpotentiale.
  • Der er både økonomisk mulighed for og vilje til – igennem årets uddelinger – at sætte yderligere fokus på de muligheder, som selskabets mangeartede forretningsområder rummer.
  • Hedeselskabet har øget udviklingsindsatsen – blandt andet med deltagelse i fire forsknings- og udviklingsprojekter inden for anvendelse af biomasse og aske.
  • Hedeselskabet forventer i 2013 et positivt resultat før skat på ca. 45 mio. kr.


Hoved- og nøgletal (mio. kr)

  2011 2012
Omsætning 1.711 2.063
Resultat af primær drift 47,9 43,3
Resultat før skat 34,0 32,1
Årets resultat 23,6 20,1
Aktiver ultimo 1.463 1.769
Egenkapital ultimo 776 797
Soliditetsgrad 53,0 45,1
Antal medarbejdere 1.052 1.472
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Seneste nyt

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2020 her

 

Biogas Danmark

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.